Privacy Statement

Privacy Statement Intertraining

Inleiding

Intertraining neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met: marloes.kempers@intertraining.nl

Wie is Intertraining?

Intertraining is de besloten vennootschap Intertraining BV, kantoorhoudende te (2153 PL) Nieuw Vennep aan Schillingweg 85, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34070655.

Intertraining is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intertraining de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Intertraining jouw gegevens?

Intertraining verwerkt jouw gegevens om goede trainingen en cursussen te verzorgen op basis van een overeenkomst met jou of je werkgever. De toegang tot je persoonsgegevens beperkt zich tot de taak van Intertraining en haar medewerkers ter uitvoering van die overeenkomst.

Intertraining stelt geen gegevens beschikbaar aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening.

De website van Intertraining maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat de website via WordPress goed en snel functioneert. Zij worden niet gebruikt ter identificatie, maar wel voor analyses via Google Analytics. Ze worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Intertraining persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Intertraining voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Intertraining worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Intertraining BV, Schillingweg 85, 2183 PL Nieuw-Vennep email: info@intertraining.nl, tel. 0252-684848, KvK nummer 34070655, BTW-nummer 806988861B01
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Intertraining  heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij of je werkgever die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen. Dit kan ook via het account van jouw werkgever op ons online portal. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Intertraining over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Intertraining. Je kunt verzoeken dat Intertraining  je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Intertraining te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Intertraining of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Intertraining te verkrijgen. Intertraining zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Intertraining je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Intertraining

Een verzoek kan verstuurd worden naar marloes.kempers@intertraining.nl. Intertraining zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Intertraining een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Intertraining je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Intertraining
  • Externe certificeringsbureaus

Het kan zijn dat Intertraining verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Intertraining je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar marloes.kempers@intertraining.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Intertraining jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar marloes.kempers@intertraining.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.