disclaimer intertraining website

Disclaimer Intertraining website

Disclaimer voor intertraining.nl
Intertraining BV (Kamer van Koophandel: 34070655), hierna te noemen Intertraining, verleent u hierbij toegang tot intertraining.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Intertraining behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op intertraining.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Intertraining BV.

Beperkte aansprakelijkheid
Intertraining spant zich in om de inhoud van intertraining.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op intertraining.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Intertraining.

In het bijzonder zijn alle prijzen op intertraining.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op intertraining.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Intertraining nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Intertraining.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Intertraining, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.
Intertraining BV